Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641 t.j.).

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Machowinie (BIP);
 2. udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1 (np.: wywieszenie informacji publicznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie);
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w BIP;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dpsmachowino.pl
 2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP);
 3. pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53, 76-270 Ustka.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z pominięciem warunków, o których mowa powyżej oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zawartą na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Machowinie lub przekazaną na wniosek o ponowne wykorzystywanie, zobowiązany jest do:

 1. informowania o źródle jej pozyskania, poprzez podanie pełnej nazwy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, a także dacie wytworzenia informacji przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie i pozyskania jej przez użytkownika;
 2. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania, tak więc, o ile podmiot wykorzystujący informację redaguje, a następnie dodaje tezy do orzeczeń sądowych zobowiązany jest do wskazania tego faktu;
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 5. poinformowania, iż Dom Pomocy Społecznej w Machowinie nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.
W takim przypadku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ustala wysokość opłaty uwzględniając koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ, w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Przy ustalaniu ww. kosztów brane są pod uwagę następujące czynniki:

 1. stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie wnioskiem,
 2. koszt materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in: kserokopii, wydruków, nośników informacji);
 3. należności związane z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych,
 3. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Rozpatrzenie wniosku:

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Organ odwoławczy od decyzji o odmowie wyrażenia zgody

Od decyzji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz.2325) z tym, że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.