Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 

schemat organizacyjny.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: schemat organizacyjny.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-01-18 11:30:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

1

 1. Całokształtem działalności Domu kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 2. Dyrektor jest dla wszystkich pracowników Domu zwierzchnikiem służbowym i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.
 3. Dyrektor realizuje zadania Domu przy pomocy kierownika, samodzielnego referenta, osób kierujących  poszczególnymi działami Domu wykonujących zadania w zakresie określonym przez regulamin i polecenie dyrektora.
 4. W czasie nieobecności dyrektora, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje kierownik działu opiekuńczo- terapeutycznego, a podczas jego nieobecności - głóny księgowy.

2

Do zadań dyrektora należy:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu.
 2. Reprezentowanie Domu wobec zwierzchnich władz samorządowych i innych instytucji.
 3. Zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych o określonym standardzie, a także umożliwianie i organizowanie mieszkańcom korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Utrzymywanie osobiście lub przez wyznaczonego pracownika kontaktu – bezpośredniego lub korespondencyjnego – z rodziną mieszkańca (w sprawie zdrowia, skierowania do szpitala itp.).
 5. Kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej Domu.
 6. Zawieranie umów cywilno – prawnych i reprezentowanie Domu w czynnościach prawnych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Powiatu.
 7. Racjonalna gospodarka środkami finansowymi oraz majątkiem Domu.
 8. Koordynacja opracowania planu gospodarczego i finansowego, wydawanie niezbędnych regulaminów i instrukcji. 
 9. Organizacja i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
 10. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych oraz dbanie o całokształt właściwej atmosfery i stosunków wśród mieszkańców i personelu Domu.
 11. Ochrona danych osobowych mieszkańców i pracowników.
 12. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników.
 13. Utrzymywanie regularnego kontaktu z mieszkańcami w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu.
 14. Podejmowanie i załatwianie wniosków i skarg na ewentualne, niewłaściwe wykonywanie zadań Domu lub postępowanie personelu.
 15. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, informowanie Centrum o liczbie i zmianie ilości mieszkańców.
 16. Utrzymywanie kontaktu w sprawach mieszkańców z organami rentowymi, emerytalnymi i zakładami pracy.

3

 1. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny                           
  2. Dział Administracyjno – Gospodarczy                     
  3. Dział Finansowo – Księgowy                                      
  4. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr - starszy referent, samodzielny referent
 2. Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe w celu realizacji zadań Domu.
 3. Kierownik działu, samodzielny referent i osoby kierujące poszczególnymi działami są odpowiedzialne za prawidłowe wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych działów oraz za należyty podział i organizację pracy, a także sprawują merytoryczny nadzór nad pracą właściwych zespołów i stanowisk.
 4. W czasie nieobecności kierownika działu lub osoby odpowiedzialnej za dział, obowiązuje system zastępstw wg wewnętrznego zarządzenia Dyrektora Domu.
 5. Liczbę etatów, rodzaje stanowisk, funkcje i obsadą dla poszczególnych działów, sekcji i samodzielnego stanowiska pracy ustala dyrektor, mając na celu realizację zadań Domu oraz posiadane do dyspozycji środki budżetowe.
 6. Zwiększenie zatrudnienia ponad obowiązujący standard wymaga zgody Zarządu Powiatu.

4

Prawa i obowiązki pracowników zawarte są w:

 1. indywidualnych zakresach obowiązków,
 2. regulaminie pracy,
 3. regulaminie wynagradzania
 4. kodeksie pracy.

5

Struktura organizacyjna komórek organizacyjnych wymienionych w §16 obejmuje:

 I.  Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny:

 1. Kierownik działu,
 2. starszy pracownik socjalny,
 3. pracownik socjalny,
 4. psycholog, - zakres czynności
 5. starszy technik fizjoterapii,
 6. technik fizjoterapii,
 7. instruktor ds. kulturalno – oświatowych,
 8. instruktor terapii zajęciowej,
 9. starsi opiekunowie kwalifikowani w domu pomocy społecznej,
 10. opiekunowie kwalifikowani w domu pomocy społecznej,
 11. starsi opiekunowie,
 12. opiekunowie,
 13. młodsi opiekunowie,
 14. starsze pokojowe,
 15. pokojowe,
  • oraz Zespół pielęgniarek w skład którego wchodzi:
 16. starsza pielęgniarka,
 17. pielęgniarki,

Pracownicy Zespołu pielęgniarek oraz pozostali pracownicy działu opiekuńczo - terapeutycznego podlegają kierownikowi działu opiekuńczo - terapeutycznego.

II. Dział Administracyjno – Gospodarczy:

 1. starszy administrator,
 2. kierowca samochodu towarowo - osobowego,
 3. starszy magazynier
 4. magazynier,
 5. konserwator,
 6. robotnicy do prac ciężkich,
 7. robotnicy wykwalifikowani
 8. palacze c.o.,
 9. praczki,
 10. krawcowa,
 11. sprzątaczki,
 12. szef kuchni, któremu podlegają:
  1. kucharze,
  2. pomoce kuchenne.

III. Dział Finansowo – Księgowy:

 1. główny księgowy,
 2. starszy księgowy,
 3. księgowy.

IV. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr 

Starszy referent, samodzielny referent, podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

V. Schemat organizacyjny Domu zawiera załączniki do niniejszego Regulaminu.

6

Zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy należy w szczególności:

 1. Rzetelne i efektywne wykonywanie zadań.
 2. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań.
 3. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy.
 4. Przestrzeganie zasad porządku, dyscypliny i czasu pracy.
 5. Wzajemne współdziałanie i współpraca przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie spraw indywidualnych mieszkańców Domu.
 7. Przygotowywanie dla potrzeb dyrektora sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
 8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 9. Uzgadnianie z dyrektorem i głównym księgowym Domu wszelkich działań wywołujących skutki finansowe.

7

Do podstawowego zakresu zadań Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego należy:

 1. Udział w opracowaniu i realizacji indywidualnych planów wpierania mieszkańców.
 2. Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia opiekuńczo – bytowego w podstawowych czynnościach życiowych: odżywianie, higiena, ubieranie, poruszanie się, komunikowanie się, pielęgnacja, sprawy osobiste, utrzymanie czystości i porządku w miejscu zamieszkania , inne.
 3. Udzielanie mieszkańcom wsparcia terapeutycznego, w różnych formach  i rodzajach, prowadzonych przez Dom:
  1. terapii zajęciowej,
  2. psychoterapii,
  3. socjoterapii,
 4. Udzielanie wsparcia aktywizującego.
 5. Udzielanie wsparcia usprawniającego.
 6. Udzielanie wsparcia społeczno – kulturalno – religijnego:
  1. stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  2. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  3. zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach, a także możliwość zapoznania się    z przepisami prawnymi dotyczącymi Domów pomocy społecznej,
  4. umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych oraz korzystania przez mieszkańców z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
  5. organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
  6. umożliwienie kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
  7. udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  • Całość działań wynikających ze świadczonych usług społeczno – kulturalno – religijnych koordynuje instruktor ds. kulturalno – oświatowych.
 7. Prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z realizacją zadań opiekuńczych i terapeutycznych zgodnie z przyjętymi w Domu zasadami.
 8. Świadczenie pracy socjalnej, załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą przyjęcia nowego mieszkańca Domu, a w szczególności:
  1. ustalenie aktualnej sytuacji socjalno – bytowej  tej osoby w jej miejscu zamieszkania lub pobytu,
  2. udzielenie tej osobie informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.
  • Całością zadań wynikających z przyjęcia nowego mieszkańca Domu koordynuje i odpowiada za ich wykonanie pracownik socjalny.
 9.  Współudział we wszelkich działaniach  pozostałych działów Domu mającym na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług.
 10. Do podstawowego zakresu zadań Zespołu pielęgniarek należy:
  1. Udział w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców,
  2. Prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, a w szczególności:
   1. dotyczącej stanu zdrowia mieszkańców,
   2. wynikającej z pokrywania przez Dom opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
   3. dotyczącej zakupu dla mieszkańców wszelkich artykułów medycznych pełnopłatnych.
  3. Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom Domu dostępu do należnych świadczeń zdrowotnych.
  4. Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich.
  5. Pielęgnacja i opieka nad chorymi mieszkańcami na terenie Domu i poza nim.
  6. Zdrowotne działania zapobiegawcze.
  7. Prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z realizacją zadań opiekuńczych i medycznych zgodnie z przyjętymi w Domu zasadami.
  8. Załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą przyjęcia nowego mieszkańca do Domu.
  9. Współudział we wszelkich działaniach pozostałych Działów Domu mającym na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

8

Do zakresu działania Działu Administracyjno – Gospodarczego należy:

 1. Utrzymanie obiektów, urządzeń, narządzi i maszyn będących w posiadaniu lub użytkowaniu Domu w należytym stanie technicznym, a także prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej.
 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków, przy zachowaniu obowiązujących norm żywieniowych, diet i kosztów, w ścisłej współpracy z kierownikiem Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego i  starszą pielęgniarką.
 3. Prowadzenie zamówień publicznych.
 4. Obsługa transportowa Domu.
 5. Świadczenie usług pralniczych na rzecz Domu oraz pomoc w konserwacji, praniu, naprawie i utrzymaniu w czystości rzeczy osobistych mieszkańców.
 6. Zaopatrzenie Domu w żywność, sprzęt i środki czystości, materiały techniczne i inne konieczne, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów.
 7. Efektywne prowadzenie gospodarki paliwowo – energetycznej, wodno – ściekowej i mediami (energia, paliwa, woda).
 8. Zaopatrzenie Domu w ciepłą wodę oraz ogrzewanie wszystkich pomieszczeń w sezonie grzewczym. 
 9. Prowadzenie gospodarki materiałowo – magazynowej, a także prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 10. Konserwacja i naprawa wyposażenia pokoi mieszkańców.
 11. Prowadzenie niezbędnej profilaktyki i dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nadzorowanie przestrzegania przepisów i prowadzenie stosownych szkoleń.
 12. Nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, sanitarnych oraz szkolenie pracowników w tym zakresie.
 13. Zabezpieczenie i ochrona mienia będącego w dyspozycji Domu.
 14. Współpraca z głównym księgowym w przygotowywaniu i opracowywaniu rocznych planów wydatków budżetowych w zakresie usług świadczonych przez dział.
 15. Współudział we wszelkich działaniach pozostałych działów Domu mającym na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

 9

Do zakresu działania Działu Finansowo – Księgowego należy:

 1. Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości księgowej.
 2. Opracowanie projektu i wykonanie budżetu Domu.
 3. Nadzorowanie i analizowanie wykonania funduszu wynagrodzeń.
 4. Realizacja operacji finansowych i gospodarczych związanych z wykonaniem budżetu Domu.
 5. Nadzór i wykonanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej Domu.
 6. Obsługa kasowa Domu.
 7. Nadzór księgowy nad gospodarką magazynową, środkami trwałymi, pojazdami, remontami i inwestycjami.
 8. Prowadzenie całokształtu spraw socjalnych.
 9. Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, i pieczęciami.
 10. Wykonywanie całości spraw związanych z odpłatnościami za pobyt w Domu, a także prowadzenie niezbędnej dokumentacji księgowej dotyczącej środków finansowych mieszkańców.
 11. Współudział we wszelkich działaniach pozostałych Działów Domu mających na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

10

Do zakresu działania Stanowiska ds. organizacyjnych i kadr należy:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych, pracowniczych, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie zarządzeń i instrukcji niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych.
 2. Prowadzenie ewidencji dokumentów biurowych i archiwum.
 3. Opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zakresów czynności.
 4. Prowadzenie korespondencji z instytucjami, organizacjami społecznymi itp.
 5. Współpraca z organami emerytalno – rentowymi, ZUS, KRUS i zatrudnienia.
 6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 7. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych i komisjach kontroli wewnętrznej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników.
 9. Opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów.
 10. Prowadzenie dokumentacji pracowników Domu w zakresie spraw osobowych i pracowniczych oraz przekazywanie zmian w tym zakresie do działu finansowo – księgowego.
 11. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym personelu, opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja.
 12. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników w miejscu pracy oraz ewidencji wyjść i wyjazdów służbowych (delegacji) pracowników.