Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Dyrektorem Domu jest Pan Krzysztof Surowiec zatrudniony na tym stanowisku od dnia 31 lipca 2020 roku -  Uchwała nr 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku.

Uchwałą nr 84/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2020 roku udzielono Panu Krzysztofowi Surowcowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, które zostało udzielone na czas pełnienia funkcji dyrektora.

 


Kompetencje Dyrektora:

 

Panu Krzysztofowi Surowcowi Zarząd Powiatu Słupskiego udzielił pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, reprezentowania jednostki na zewnątrz i składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych, a w szczególności do:

 1. gospodarowania budżetem jednostki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. zawierania umów cywilno – prawnych,
 3. oddania części pomieszczeń kierowanej jednostki w najem, dzierżawę albo jej użyczenie w drodze umowy zawartej na czas nie dłuższy niż trzy lata, z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu,
 4. udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

Do zadań dyrektora należy:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu.
 2. Reprezentowanie Domu wobec zwierzchnich władz samorządowych i innych instytucji.
 3. Zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych o określonym standardzie, a także umożliwianie i organizowanie mieszkańcom korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Utrzymywanie osobiście lub przez wyznaczonego pracownika kontaktu – bezpośredniego lub korespondencyjnego – z rodziną mieszkańca (w sprawie zdrowia, skierowania do szpitala itp.).
 5. Kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej Domu.
 6. Zawieranie umów cywilno – prawnych i reprezentowanie Domu w czynnościach prawnych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Powiatu.
 7. Racjonalna gospodarka środkami finansowymi oraz majątkiem Domu.
 8. Koordynacja opracowania planu gospodarczego i finansowego, wydawanie niezbędnych regulaminów i instrukcji. 
 9. Organizacja i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
 10. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych oraz dbanie o całokształt właściwej atmosfery i stosunków wśród mieszkańców i personelu Domu.
 11. Ochrona danych osobowych mieszkańców i pracowników.
 12. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników.
 13. Utrzymywanie regularnego kontaktu z mieszkańcami w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu.
 14. Podejmowanie i załatwianie wniosków i skarg na ewentualne, niewłaściwe wykonywanie zadań Domu lub postępowanie personelu.
 15. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, informowanie Centrum o liczbie i zmianie ilości mieszkańców.
 16. Utrzymywanie kontaktu w sprawach mieszkańców z organami rentowymi, emerytalnymi i zakładami pracy. 

 

Uchwała numer 56/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Uchwała numer 83/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2020 roku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała numer 83.2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2020 roku.pdf
Opis: Uchwała zmieniająca uchwałę nr 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2020-07-23 00:00:00
Data dodania: 2021-04-30 12:32:20
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Paweł Lisowski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

zmieniająca uchwałę nr 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Uchwała numer 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała numer 74.2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku.pdf
Opis: Uchwała w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2020-07-09 00:00:00
Data dodania: 2021-04-30 12:36:50
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Paweł Lisowski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie