Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu

 


 

Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (ustalany przez Starostę Słupskiego corocznie i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym) i tak miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie wynosi 7.232,13 zł.

Zasady wnoszenia opłat za pobyt w domy pomocy społecznej reguluje art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej tekst jednolity (Dz. U. z 2023 poz. 901) i tak:

 

Art. 61.

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  1. mieszkaniec domu (...),
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie maja obowiązku wnoszeni opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą;
  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (...);
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:
   1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
   2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

         2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust.2.

         2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 2a.

 

Art. 62.

 1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącona:
  1. z emerytury lub renty mieszkańca domu- przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2. z zasiłku stałego mieszkańca domu- przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.
 2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej

 


 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w poszczególnych latach:

 


 

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 7.232,13 zł

Zarządzenie nr 3/2024 Starosty Słupskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2024 roku

 


 

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 6.164,34 zł

Zarządzenie nr 17/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2023 roku

 


 

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 5.217,70 zł

Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2022 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2022/1095/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 4.807,06 zł

Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2021 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1069/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 4.283 zł

Zarządzenie Nr 20.2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2020 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/1635/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 3.924 zł

Zarządzenie Nr 28.2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1444/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 3.660 zł

Zarządzenie Nr 12.2018 Starosty Słupskiego z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2018 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2018/1001/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 3.421 zł

Zarządzenie Nr 17.2017 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2017 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/1059/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 3.258 zł

Zarządzenie Nr 16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2016 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1158/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 3.120 zł

Zarządzenie Nr 15.2015 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2015/967/akt.pdf

 


 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 2.982 zł

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1202/akt.pdf

 


 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: