Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Statut Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362  z późn. zm.),
 2. ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1837 z późn. zm.),
 6. decyzji Wojewody Pomorskiego z dn. 20 grudnia 2006 r. oraz decyzji z dnia 18 listopada 2010 r. zezwalającej na prowadzenie Domu na czas nieokreślony,
 7. innych obowiązujących aktów prawnych,
 8. niniejszego Statutu. 

§ 2

 1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Słupskiego, działająca w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Domu jest miejscowość Machowino.
 3. Dom nie posiada osobowości prawnej.
 4. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
 5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Słupski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a w zakresie standardu usług – Wojewoda Pomorski.

 

Rozdział II - Zadania Domu

 § 3

 1. Dom jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i jest Domem stałego pobytu.
 2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązujących standardów w  zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń  zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
 5. Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego przez Starostę Słupskiego na dany rok.
 6. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt w domu regulują odrębne przepisy.
 7. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

Rozdział III - Organizacja i zarządzanie Domem

§ 4

Domem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Słupskiego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 5

Do zadań Dyrektora zależy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Domu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie zadań zawartych w przepisach prawa związanych z funkcją kierownika zakładu pracy.
 3. Racjonalne planowanie i wykorzystanie środków finansowych w sposób zabezpieczający optymalne funkcjonowanie Domu.
 4. Należyty dobór kadry oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 5. Kierowanie się w swojej działalności zawodowej przy podejmowaniu decyzji dobrem mieszkańców oraz przepisami prawa.

 

Rozdział IV - Majątek i finanse

§ 6

 1. Majątek Domu jest mieniem Powiatu Słupskiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 2. Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.
 3. Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

 

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 7

W spawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§ 8

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: